Корпоративната социална отговорност на една компания показва стремежа й към постигане на социални, икономически и екологични практики, които надхвърлят нормативните изисквания и които се реализират в диалог с всички заинтересовани страни.
Тя се изразява както в грижата за работещите, така и в поемането на ангажираност към проблемите, свързани с екологията и общността, в която компанията развива своята дейност.

 

 

 

В обществена полза

Като социално отговорна компания „СТАМ ТРЕЙДИНГ“ АД се стреми да бъде неразделна част от гражданското общество, като подкрепя разнообразни инициативи. Социалната отговорност към обществото е залегнала в бизнес стратегията на компанията. Част от целите на тази стратегия са повишаване на заетостта сред местното население, подкрепа на значимите и полезни за обществото инициативи, ефективно подпомагане на местните екологични, образователни, медицински, културни, социални и други институции.
Компанията застава зад най-разнообразни социални и обществени каузи, като подкрепата се простира в различни обществени области.

Вътрешнокорпоративната политика и човешки фактор

Мениджмънтът на „СТАМ ТРЕЙДИНГ“ АД вярва, че ангажиментите на една социално отговорна компания започват на първо място от вътрешнокорпоративните отношения. Именно поради това компанията си е поставила ясни цели по отношение ефективното управление на човешките ресурси. Част от тези цели са повишаване удовлетвореността и мотивацията на служителите и създаване на отлична работна среда, осигуряваща безопасни и здравословни условия на труд. Компанията се грижи за зачитането на човешките права на всеки служител, оценяването на индивидуалните различия, както и за създаването на възможности за развитие и усъвършенстване на всеки служител, независимо от националност, убеждения, религия, произход и възраст.
Социалният ангажимент на „СТАМ ТРЕЙДИНГ“ АД към служителите и стремежът да се превърне в атрактивно място за реализация на младите хора са също част от мисията на компанията.

„СТАМ ТРЕЙДИНГ“ АД и екологията

„СТАМ ТРЕЙДИНГ“ АД обръща специално внимание на екологията и опазването на околната среда.
Доказателство за социално отговорното поведение на компанията в посока повишаване на енергийната ефективност и зелената икономика е въведеното през 2010 г. комплексно разрешително, издадено от Министерство на околната среда и водите – превантивен инструмент за осигуряване на изпълнението на мерки за ефективно използване на ресурсите, недопускане или намаляване на емисиите на вредни и опасни вещества в атмосферата, водите и почвата, включително мерки за предотвратяване на образуването и законосъобразното управление на отпадъците от промишлени дейности.
Компанията има за цел да използва възможно най-екологични и модерни технологии чрез стриктно спазване на приложимите правни и други изисквания за опазване на околната среда и на международния стандарт ISO 14001:2004.
Принципите за осигуряване на устойчиво развитие на околната среда, както и за откриване и прилагане на ефективни решения за увеличаване потенциала за опазване на околната среда, са основна част от инвестиционната програма на компанията.
„СТАМ ТРЕЙДИНГ“ АД е активен участик в кампанията на БТВ „Да изчистим България за един ден“, както и в други екологични инициативи.

„СТАМ ТРЕЙДИНГ“ АД, партньори и доставчици

Като социално отговорна компания, „СТАМ ТРЕЙДИНГ“ АД изгражда и поведението си към бизнеспартньори, доставчици и клиенти на основата на честност в отношенията.
Компанията спазва поетите ангажименти, не допуска неетично поведение, избягва конфликтите на интереси и се стреми към открити търговски и финансови взаимоотношения.