Политиката по качеството на „СТАМ ТРЕЙДИНГ“ ЕАД е свързана с дейностите по производство на изделия от алуминий и алуминиеви сплави чрез прилагане на ефективно управление на основните, спомагателни и контролни процеси.

Политиката на компанията е насочена към постоянно повишаване нивото на удовлетвореност на клиентите, проучване на техните потребности и очаквания с цел подобряване качеството на изпълнение на предлаганите услуги и продукти.

„СТАМ ТРЕЙДИНГ“ ЕАД поддържа екип от висококвалифицирани и мотивирани специалисти, като изисква от всеки свой служител да изпълнява задълженинята си по отношение удоволетворяване изискванията на киентите.

Компанията се стреми към непрекъснато подобряване на внедрените и сертифицирани системи за управление, чрез прилагане на съвременни методи за управление по критерии качество, екология и здравословни и безопасни условия на труд, в пълно съответствие със законовите и нармативни изисквания и по изискванията на EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007.
Предстои внедряването на ISO/TS 16949:2009 – Системата за управление на качеството в предприятия, които се занимават с проектиране, производство, регулиране и обслужване на продукцията, предназначена за автомобило-строителната промишленост.

В продължение на политиката за енергийна ефективност на компанията се предвижда и покриването на международния стандарт ISO 50001 – Система за управление на енергията, чиято цел е да се помоге на компаниите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията.

Основни принципи, прилагани в работата на „СТАМ ТРЕЙДИНГ“ ЕАД, са:

 • Прилагане на методи за по-ефективно управление на човешките ресурси чрез привличане на целия персонал на дружеството към активно участие в управлението на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд чрез обучение и мотивация;
 • Поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения и балансирано удовлетворяване на деловите интереси на всички заинтересовани страни;
 • Удовлетворяване изискванията на клиента с прилагане на нови съвременни технологии с цел подобряване на качеството и устойчиво развитие в динамично променящия се пазар;
 • Осигуряване систематични подходи по идентификация и управление на риска за здравето и безопасността, отстраняване източниците на възникване и ограничаването им;
 • Подкрепяне на всяка качествена и достижима инициатива или добра практика, насочена към подобряване условията на труд, ограничаване и отстраняване на опасностите;
 • Спазване на приложимите правни и други изисквания, възприети от дружеството, отнасящи се до аспектите на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд;
 • Непрекъснато подобряване на системата за управление на околната среда, предотвратяване на замърсяването и подобряване на екологичната култура на персонала;
 • Използване на процеси, технологии, материали, продукти, услуги и енергия, с които се намалява, контролира или избягва неблагоприятното въздействие върху околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

 

Ръководството на „СТАМ ТРЕЙДИНГ” ЕАД декларира своите ангажименти към внедряването и поддържането на EN ISO 9001:2008, както и за непрекъснатото усъвършенстване на нейната ефективност чрез:

 • Пълното разбиране на ръководния състав и служителите на фирмата за изпълнение на изискванията на клиента и на всички законови и нормативни изисквания, както и тяхното акуратно и точно спазване;
 • Документиране и установяване на политика по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа;
 • Документиране и установяване на измерими цели и програми по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа;
 • Регулярно провеждане на прегледи от ръководството на ИСУ;
 • Осигуряване на човешки, материални и финансови ресурси за постигане на ефективно и ефикасно прилагане на ИСУ.

Ръководството гарантира, че са определени и осигурени ресурсите, които са от съществено значение за реализиране стратегията и целите на организацията.
Настоящата политика е разпространена до всички звена и външни организации, работещи на територията на „СТАМ ТРЕЙДИНГ” ЕАД и е достъпна за обществеността.
Политиката подлежи периодично на преглед за адекватност спрямо целите и оценката на тяхното изпълнение в рамките на ръководството.