Политиката по здравословни и безопасни условия на труд в „СТАМ ТРЕЙДИНГ“ АД е насочена към дейностите по производство и реализация на алуминиеви сплави и детайли, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, нормативната база на Република България и други изисквания по ЗБУТ.

Основните цели, които си поставя ръководството на компанията чрез своята политика по ЗБУТ, са:

  • Ефективното управление на рисковете за здравето и безопасността на персонала и намаляване до минимум на рисковете, свързани с дейността;
  • Правилното използване на технически средства и предупредителни мерки за недопускане на злополуки и инциденти;
  • Системно провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за спазване на изискванията по ЗБУТ;
  • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, с цел удоволетворяване на изискванията и очакванията на персонала, обществото и заинтересованите страни;
  • Насърчаване и поддържане на организационната култура по отношение на здравето и безопасността при работа като неразделна част от принципите за добро управление;
  • Развитие и поддържане на конкурентни предимства чрез мотивация на персонала чрез непрекъснато подобряване на условията на труд в компанията;
  • Други.

За реализацията на политиката по ЗБУТ „СТАМ ТРЕЙДИНГ“ АД има разработена и внедрена Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18 001: 2007.